WIELKA NOWENNA

WYNAGRADZAJĄCA

WYNAGRADZAJĄCA

ZA GRZECHY PRZECIWKO ŻYCIU
25 XI 2022 - 12 XII 2031

Wielka Nowenna Wynagradzająca rozpoczęła się 25 listopada 2022 roku w sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Krakowie – Płaszowie a zakończy 12 grudnia 2031 roku, w 500 rocznicę powstania obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Poprzez 9 – letnią modlitwę przebłagalną pragniemy duchowo przygotować się do tego jubileuszu. Zbiegnie się on z 1600 rocznicą ogłoszenia pierwszego dogmatu maryjnego przez synod w Efezie (431 r.),
,,O Bożym Macierzyńswie Maryi”.

O tym, że życie jest święte i nienaruszalne mówi nam pierwszy kodeks praw: dekalog. Na Nowym Lądzie prawdę tę objawia Maryja, która na wzgórzu Tepeyac skierowała do ubogiego Indianina, Juana Diego te słowa:

,,Mój drogi synu, musisz wiedzieć, że Ja Jestem Maryją Dziewicą, Matką Boga prawdziwego, który jest Dawcą życia”.

9 grudzień 1531

Przesłanie Maryi oraz pozostawiony przez nią wizerunek zmieniły postępowanie Indian, którzy z dnia na dzień zaprzestali składania ofiar z ludzi oraz porzucili życie w poligamii i idolatrii. W przeciągu dekady chrzest przyjęło 10 milionów tubylców. Matka Chrystusa w wizerunku z Guadalupe jest obecnie czczona w całym kościele jako patronka życia poczętego.

Chociaż od objawień upłynęły cztery stulecia, orędzie Matki Bożej jest nadal aktualne. Dziś również widzimy brak poszanowania daru życia doczesnego oraz wiecznego a problematyka ta jest obszerna. Ze względu na  ciężkość oraz powszechność grzechów przeciwko życiu, staramy się zadośćuczynić za nie Panu Bogu. Pragniemy aby zbliżający się jubileusz stał się okazją do tego, aby rozszerzyć ideę ekspiacji.

Nowenna jest złożona z trzech elementów:

  1. Adoracji Wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu podejmowanej 25 dnia każdego miesiąca.  Istotą tego nabożeństwa jest sacrum silentium – milcząca obecność przed Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie  (choćby ukrytym w tabernakulum). Dzień ten został wybrany dla upamiętnia Wcielenia Syna Bożego oraz przypomnienia, że każde życie jest święte i pochodzi od Boga.
  2. Katechezy napisanej na każdy miesiąc nowenny – ich celem jest zwrócenie uwagi na to, że mamy do czynienia z szerokim i złożonym problemem braku szacunku wobec życia, zarówno doczesnego jak i wiecznego. 
  3. Mszy Świętej wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu. 

Godziny Mszy św. wynagradzających w 2024 roku:

  • 25 kwietnia – 18:00
  • 25 maja – 07:00
  • 25 czerwca – 18:00

W płaszowskim sanktuarium MB Błogosławionego Macierzyństwa ma miejsce całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Przed wieczorną Eucharystią czytana jest katecheza. Tego dnia odbywa się również Ofiara Mszy Św. w powyższej intencji.

Jak się włączyć do nowenny

WNW co roku będzie przebiegała pod innym hasłem aby zachęcać do czynienia pokuty za różne rodzaje grzechów. Towarzyszyć nam również będzie inny patron.

HASŁA I INTENCJE NA KAŻDY ROK

Starajcie się naprzód o królestwo Boże a wszystko będzie wam dodane.
Mt 6,3

W tym roku będziemy zadośćuczynić za grzechy, które uderzają w sakrament małżeństwa i rodzinę. Rodzina jest miejscem, w którym przygotowujemy się do życia, najpierw doczesnego a potem wiecznego.
I ROK 2022/2023
Św. Jan Paweł II
Powołał mnie Pan już z łona mej matki.
Iz 49,1

Wynagradzać będziemy za wszystkie praktyki, które godzą w świętość i godność życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
II ROK 2023/2024
Służebnica Boża Stanisława Leszczyńska
Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego.
Mt 18, 10

Rok przebłagania za grzechy zgorszenia, deprawacji i wszelkiego rodzaju nadużycia wymierzone przeciw dzieciom i młodym ludziom, np. poprzez programy edukacyjne, prawodawstwo które jest krzywdzące dla dzieci i młodzieży, dawanie złego przykładu, brak właściwej opieki wychowawczej itd.
III ROK 2024/2025
Św. Karol Lwanga i towarzysze
Ja sam ożywiam, Ja sam uzdrawiam.
Pwt 32,39

Wynagradzać będziemy za krzywdy i zranienia w wyniku których inni stracili nadzieję, sens swojego życia, przebłaganie za tych, którzy wpadli w nałogi, brawurowo narażają się na utratę swojego zdrowia lub życia, za samookaleczających się, podejmujących próby samobójcze itd.
IV ROK 2025/2026
Bł. Laura Vicuna, św. Dominik Savio
Ja Jestem drogą, prawdą i życiem.
J 14,6

Podejmiemy zadośćuczynienie za osoby sprawujące władzę, za to, że nie zawsze kierowali się bożym prawem, nie sprzeciwiali się wyzyskowi, korupcji, konfliktom, niesprawiedliwości itp. Będziemy również modlić się o to, aby zrozumieli, że każda władza ma charakter służby.
V Rok 2026/2027
Św. Jadwiga Andegaweńska
Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu.
1 J 5, 11

Rok ten poświęcamy wynagradzaniu za niszczenie świątyń i miejsc poświęconych, profanacje komunii świętej, rugowanie wiary oraz rozpowszechnianie błędnych nauk, okultyzmu etc. Będziemy się modlić za nieprzyjaciół kościoła.
VI ROK 2027/2028
Św. Jan Chrzciciel
Strzeż pilnie swego serca, bo życie ma tam swoje źródło.
Prz 4,23

Rok przebłagania za grzechy powstające w sercu kościoła, za tych, którzy upowszechniają błędy, przeinaczają dogmaty wiary, doprowadzają do rozłamów itd. Przepraszać będziemy za zgorszenie i milczącą zgodę na takie działanie oraz akty apostazji.
VII ROK 2028/2029
Św. Hermenegild
Do życia wiecznego zostałeś powołany.
1 Tm 6, 12

Rok poświęcony zadośćuczynieniu za osoby, które są obojętne na sprawy zbawienia i zdobycia życia wiecznego, odkładają czas nawrócenia, pogardzają religią, są zatwardziali w grzechach.
VIII ROK 2029/2030
Bł. Bartolo Longo
Udzielę wam ducha mego abyście ożyli.
Ez 37,14

Wynagradzanie za wszelkiego rodzaju krzywdy jakie doznały ofiary przemocy, niesprawiedliwości, prześladowań, wojen. Będziemy również prosić aby krzywdziciele się opamiętali i naprawili zło a ich ofiary potrafiły przebaczyć i znalazły pełnię życia w radości.
IX ROK 2030/2031
Św. Maksymilian Maria Kolbe

KSIĘGA WNW

Do Księgi Wielkiej Nowenny Wynagradzającej może wpisać się każda osoba, która chce wynagradzać wybranym przez siebie czynem lub modlitwą albo pragnie powierzyć swoją intencję lub jakąś osobę Matce Bożej. Może to uczynić osobiście w Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa w Krakowie – Płaszowie lub droga mailową. Wpisani wraz z intencjami powierzonymi w księdze mają udział we Mszach Świętych, które odbywają się co miesiąc w dniu Adoracji Wynagradzającej w płaszowskim sanktuarium.

KATECHEZY

Jak się włączyć do nowenny

Czasem ekspiacji jest 25 dzień każdego miesiąca, chcemy przez to  upamiętnić Wcielenie Jezusa Chrystusa czyli rozpoczęcie ziemskiego życia Syna Bożego.  Jeżeli data wypadnie w niedzielę, adoracja przenoszona jest na poniedziałek. Natomiast w grudniu podejmujemy pokutę w Święto Świętych Młodzianków, Męczenników z Betlejem. 

W II roku WNW będziemy się spotykać 25 dnia każdego miesiąca, z wyjątkiem 28 grudnia 2023 roku (Świętych Młodzianków) i 26 lutego i 26 sierpnia 2024 roku (adoracja jest przeniesiona z niedzieli na poniedziałek).

 

Można łączyć się z nami drogą internetową – nabożeństwo WNW jest transmitowane przez stronę sanktuarium:

 

Zapraszamy do podjęcia czuwania przed Najświętszym Sakramentem w płaszowskiej świątyni w dowolnie wybranej przez siebie godzinie.

Można również łączyć się duchowo – indywidualnie podjąć Adorację Wynagradzającą w dowolnej świątyni w miejscu zamieszkania. Zachęcamy wtedy do przeczytania katechezy oraz wzięcia udziału we Mszy Św. wzbudzając intencję przebłagalną. Osoby nie mogące pójść do kościoła mogą modlić się w domu i wysłuchać Mszy Św. w dowolny sposób (np. poprzez radio, internet).

 

Osoby zgłaszające się przez internet są wpisywane do Księgi Wielkiej Nowenny Wynagradzającej i mają udział we Mszach Świętych.

Zapraszamy kapłanów do odprawienia „Mszy Świętej wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu” w dniu adoracji. Świeckie osoby mogą zamawiać takie intencje.

Ponieważ Adoracja Wynagradzająca może być nabożeństwem prowadzonym niezależnie od WNW, zapraszamy proboszczów, kustoszy, przełożonych zakonów aby w dowolnym momencie i na dowolnie wybrany przez siebie czas (np przez 3 miesiące w roku) prowadzili w swoich świątyniach/kaplicach „Adorację Wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu” . W przypadku gdy nie ma całodziennego wystawienia Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo to można odprawić np. 15 minut przed lub po Mszy Świętej.

Patronat medialny

profeto-logo_cmyk_bez_pl (1)